Privacy Policy

Stichting Wereldpaden Foundation, gevestigd te Vijlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82983046, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Wereldpaden Foundation met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Wereldpaden Foundation persoonsgegevens verwerkt:

 1. bezoekers van Wereldpaden Foundation;
 2. bezoekers van wereldpaden-foundation.nl;
 3. deelnemers aan bijeenkomsten en evenementen van Wereldpaden Foundation;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Wereldpaden Foundation contact opnemen of van wie Wereldpaden Foundation persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Wereldpaden Foundation verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Wereldpaden Foundation zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Gegevens die verkregen worden via social media
 1. Doeleinden verwerking

Wereldpaden Foundation verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de activiteiten vallend binnen het beleidsplan;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 1. Rechtsgrond

Wereldpaden Foundation verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals werkgevers e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een studentendossier bij te houden;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Wereldpaden Foundation mag voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Wereldpaden Foundation persoonsgegevens verwerken. Wereldpaden Foundation sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Wereldpaden Foundation deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wereldpaden Foundation deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Wereldpaden Foundation geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Wereldpaden Foundation ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Wereldpaden Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wereldpaden Foundation hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

Wereldpaden Foundation kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Wereldpaden Foundation gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Wereldpaden Foundation te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Wereldpaden Foundation door een e-mailbericht te sturen naar info@wereldpaden-foundation.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Wereldpaden Foundation persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Wereldpaden Foundation door een e-mailbericht te sturen naar info@wereldpaden-foundation.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

en_USEnglish