Beleidsplan

BELEIDSPLAN [2023-2024]

Laatst bijgewerkt: 8 april 2023

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Wereldpaden Foundation.

Wereldpaden Foundation is opgericht in 04-06- 2021 te Kerkrade. Het streven is om mensen te stimuleren goed te doen voor onze wereld. We willen mensen graag inspireren en hun bewustzijn vergroten over zichzelf, het leven, de mensen, de natuur, verschillende culturen, kortom over de hele wereld. We willen mensen over de hele wereld steunen in kleinschalige projecten gericht op gezondheidszorg, onderwijs, natuurbehoud of cultuurbehoud.

Daarbij dient vermeld te worden dat de werkzaamheden van Wereldpaden Foundation en de onderneming Wereldpaden strikt gescheiden zijn. Alle werkzaamheden voor de onderneming Wereldpaden zullen uiteraard gefinancierd worden uit de onderneming. Enkel vanuit het oogpunt het helpen van kleinschalige projecten of individuen die geen bestaansrecht hebben zonder giften of sponsoring of in Nederland projecten gericht op onderwijs of leerdoeleinden zonder winstoogmerk zullen gefinancierd worden vanuit Wereldpaden Foundation. Alle andere werkzaamheden vallen onder de onderneming Wereldpaden.

Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling).

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie, ambitie en doelstellingen
 • Werkzaamheden (projecten)
 • Financiën
 • De manier waarop geld geworven wordt.
 • Het beheer en vermogen
 • De besteding van het vermogen
 • Het functioneren van het bestuur.

1. Missie & visie

1.1 Missie, visie, kernwaarden

Missie

Mensen overal ter wereld een podium bieden om het verhaal over hun leven, de kijk op het leven, wat voor hen de essentie van het leven is, te delen. Dit kan in de vorm van beeldmateriaal (video, foto’s, gebruiksvoorwerpen) en geschreven teksten.

Mensen inspireren en hun bewustwording vergroten over zichzelf, het leven, de mensheid, de wereld, de natuur en verschillende culturen door bovengenoemde verhalen van de mensen te delen.

Het ondersteunen van kleinschalige projecten of individuen overal ter wereld gericht op het verbeteren van gezondheid, onderwijs, cultureel erfgoed, natuurbehoud en welzijn. De voorwaarden daarbij is dat deze projecten of individuen niet gefinancierd worden door o.a. de overheid en dat zonder giften en sponsoring het project niet kan bestaan.

Visie

Het bereiken van een hoge kwaliteit van leven op deze hele wereld. Enerzijds door het ondersteunen van kleinschalige projecten of individuen. Anderzijds door het creëren van meer begrip, respect, verdraagzaamheid, bewustzijn voor zichzelf, elkaar, de natuur, culturen en voor onze aarde als geheel.

Kernwaarden

 • Respect
 • Bewustwording
 • Inspiratie
 • Betrouwbaarheid
 • Integriteit

1.2 Doelstelling

Het steunen van lokale projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg, onderwijs, natuurbehoud of cultuurbehoud overal ter wereld. Deze projecten zijn afhankelijk van giften en sponsoring en worden niet gefinancierd door bijv. de overheid. Zonder giften zouden deze projecten niet kunnen bestaan.

Daarnaast het vergroten van het bewustzijn van mensen in eigen land over de manier waarop mensen leven en in het leven staat, met als doel het vergroten van compassie, begrip, respect. Met als uiteindelijk doel dat mensen gestimuleerd, geïnspireerd en gemotiveerd worden om op een verantwoorde manier met onze wereld en al haar bewoners om te gaan.

1.3 Strategie

Wij reizen al jaren over de wereld; verwondering en compassie voor onze aarde en al haar bewoners is wat ons drijft. Uit dankbaarheid voor de mooie plekken die we hebben mogen bezoeken en in de toekomst hopen te mogen bezoeken, de vele ontmoetingen, de vele verhalen die met ons zijn gedeeld, de schoonheid van de natuur, de wijsheid die het ons heeft gebracht hebben we besloten dat we iets aan de wereld en haar bewoners willen teruggeven. Met deze intentie hebben we Wereldpaden Foundation opgericht. Op Wereldpaden deelden we altijd al onze ervaringen, alle mooie verhalen en wijze inzichten met als doel om mensen bewust te maken en te inspireren. Via Wereldpaden Foundation gaan we dit nog verder uitbreiden en vormgeven door heel gericht het verhaal van de mensen in beeld te brengen, waarbij we deze mensen en hun projecten in hun omgeving willen ondersteunen. Hun verhalen willen documenteren en delen met de mensen in onze eigen maatschappij om respect, compassie, begrip en inzicht voor zichzelf, de ander, de natuur en onze wereld te vergroten. Financiering vanuit de Foundation vindt hierbij enkel plaats als er verder geen doelen vanuit de onderneming Wereldpaden aan zijn gekoppeld. De financiering zal in eerste instantie plaatsvinden vanuit de onderneming Wereldpaden, tenzij er een vraag komt voor het ontwikkelen van beeldmateriaal, onderwijsmateriaal waar verder geen winstoogmerk aan gekoppeld is. Wij hopen zo een kleine bijdrage te mogen leveren aan een betere wereld.

2. Huidige situatie

In mei 2022 bezochten we Bushmenland in het noorden van Namibië. In samenwerking met stichting DEGNOS, een lokale stichting, gaan we projecten voor de Bosjesmannen ondersteunen. Zowel financiële ondersteuning als het delen van kennis op het gebied van omgaan met trauma en psychische klachten.

Project film ‘Wat ons verbindt’. We reizen naar 6 verschillende landen om daar inheemse stammen te bezoeken, te interviewen en te filmen. Dit wordt een non-profit documentaire over zingeving met als doel bewustwording en verbinding. De landen die we gaan bezoeken zijn: India, Oman, Kenia, Indonesië, Namibië en Peru/Bolivia.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Het steunen van de Bosjesmannen: financiële steun, het delen van kennis op het gebied van trauma en psychische klachten.

Het maken van de film ‘Wat ons verbindt.’

2.2 Voorbeelden van activiteiten

Voor ons eerste project willen we afreizen naar Zuidelijk Afrika om de Bosjesmannen in kaart te brengen en te ondersteunen. We dachten: “laten we bij het begin beginnen en een van de oudste culturen van deze wereld gaan bezoeken”. De Bosjesmannen leven al circa 10.000 jaar op dezelfde manier. In deze 10.000 jaar hebben de Bosjesmannen heel wat kennis en wijsheid over het leven en de natuur vergaard. Waar zouden we dan ook beter kunnen beginnen met onze Foundation dan bij de Bosjesmannen. We hebben de Bosjesmannen in Namibië al een keer eerder bezocht, in het voorjaar van 2017. We zijn toen een dag met hun door de bush getrokken en ze hebben ons laten zien hoe zij leefden. Helaas leven de Bosjesmannen niet meer op de manier, zoals ze vroeger leefden. Door de kolonisatie is veel van hun leefgebied nu privé-eigendom van boeren geworden, die er grote ranches voor wild en vee van hebben gemaakt. De Bosjesmannen bezitten echter nog altijd de oude kennis en wijsheid over de natuur en het leven. Graag reizen we dan ook weer naar Botswana en Namibië (gebieden waar nog veel Bosjesmannen leven) om hun leven en hun visie en wijsheid op het leven in kaart te brengen. We zullen met hen de bush intrekken, hun verhalen documenteren, en hen en hun leefwijze in beeld brengen middels foto’s en film. Daarnaast willen we financiële steun bieden om het cultureel erfgoed van de Bosjesmannen in stand te houden.

3. Toekomst

In de toekomst worden meerdere landen bezocht, waardoor mensen uit meerdere culturen, van meerdere stammen of bevolkingsgroepen in kaart worden gebracht, waarbij lokale doelen die betrekking hebben op onderwijs, gezondheidszorg, natuurbehoud of cultuurbehoud worden ondersteund.

Er wordt gewerkt aan de film ‘Wat ons verbindt’ waarvoor wij zes landen gaan bezoeken: India, Oman, Kenia, Namibië, Indonesië en Peru/Bolivia.

4. Organisatie

Naam:                                              Wereldpaden Foundation
Organisatietype:                          Stichting
Opgericht:                                       juni 2021

KVK-nummer:                                82983046
Fiscaalnummer (RSIN):               862680402
Banknummer (IBAN):                  NL 96 RABO 0371 5231 68
                                                           t.n.v. Stichting Wereldpaden Foundation

Adres:                                               Heyendallaan 55A, 6464 EP Kerkrade
Telefoon:                                         +31 6 1438 8611
Mail:                                                  info@wereldpaden-foundation.nl
Website:                                           www.wereldpaden-foundation.nl

Werkgebied:                                   Mondiaal
Doelgroep(en):                              Kinderen, jongeren, mannen, vrouwen, ouderen, natuur, dieren

4.1 Bestuur

Naam:                             Schepers, Jolanda Hubertina Leonarda
Geboortedatum:         13-11-1977
Titel:                                Voorzitter
Bevoegdheid:               Gezamenlijk bevoegd

Naam:                             Tetteroo, Olaf Petrus Gerardus
Geboortedatum:         18-03-1971
Titel:                                Penningmeester
Bevoegdheid:               Gezamenlijk bevoegd

Naam:                             Meijers, Joseph Joannes Antonius
Geboortedatum:         20-09-1956
Titel:                                Secretaris
Bevoegdheid:               Gezamenlijk bevoegd

Naam:                             Kerckhoffs, Evi
Geboortedatum:         02-01-1997
Titel:                                Bestuurslid
Bevoegdheid:               Gezamenlijk bevoegd

4.2 Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich inzetten in de ondersteuning lokaal of in Nederland.

5. Financiën

De manier waarop Wereldpaden Foundation geld werft.

Wereldpaden Foundation wil het geld binnenkrijgen middels: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdragen van activiteiten, fondsenwerving.

De werving van geld gebeurt op een effectieve en directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties, samenwerkingspartners worden actief onderhouden, daarnaast vindt werving van nieuwe contacten/relaties en donateurs plaats. Deze contacten worden gelegd en onderhouden middels brieven, telefonisch, multimedia en social media. Er zullen acties georganiseerd worden voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

De verschillende soorten bijdragen zijn:

 • Sponsoring, hiervoor vindt een tegenprestatie plaats, waarbij de sponsor gesteund wordt in eet realiseren van eigen doelen.
 • Donateurschap
 • Giften
 • Subsidies
 • Fondsenwerving

ANBI Stichting

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Fiscale voordelen van een ANBI-stichting:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

 

Beheer en besteding van het vermogen

Wereldpaden Foundation bouwt vermogen op om projecten in het buitenland en in eigen land te kunnen financieren.

Wereldpaden Foundation is verplicht om administratie te voeren. Uit de administratie moet blijken:

 • Welke bedragen er zijn binnengekomen.
 • Welke bedragen zijn uitgegeven en waaraan deze bedragen zijn uitgegeven.
 • Aan het eind van het boekjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening wordt vervolgens openbaar gemaakt op de website www.wereldpaden-foundation.nl
nl_NLNederlands